Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

dum-spiro-spero
3721 3d36
Reposted fromonlyman onlyman viainvisibile invisibile
8401 d86b 500
Reposted fromnoirceur noirceur viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Reposted fromshakeme shakeme viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
dum-spiro-spero
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
6299 ef0d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viasoadysta soadysta

March 08 2019

dum-spiro-spero
9808 471d
Reposted fromOoliv Ooliv viasoadysta soadysta
dum-spiro-spero
Zdumiewa mnie, jak mało płaczą współczesne kobiety, a jeśli już płaczą, to wstydliwie i jakby przepraszająco. Ubolewania godne, że wstyd lub moda odbierają nam tę naturalną funkcję. Potrzebujemy wilgoci, by stać się kwitnących drzewem, inaczej poniesiemy klęskę. Płacz jest rzeczą dobrą, zbawienną, słuszną. Nie rozwiązuje dylematów, ale dzięki niemu trwamy, nie upadamy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
8060 3e7d
Reposted fromShini Shini viaguerriera guerriera
dum-spiro-spero
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
3656 8473
Reposted fromdelain delain viakeeplooking keeplooking
dum-spiro-spero
5797 6941
Reposted fromkluczka kluczka viaMerlinka Merlinka
dum-spiro-spero
5794 87f9
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaMerlinka Merlinka
dum-spiro-spero
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMerlinka Merlinka
dum-spiro-spero
6296 6842
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerlinka Merlinka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl